Погребение

За погребение на територията на София в старо гробно място са необходими следните документи:

1. Съобщение за смърт издадено от личния лекар на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Лична карта или паспорт на покойния.

3. Фактура или квитанция за платено гробно място.

4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място/ първия погребан в гробното място/.

5. Ако покойния не е пряк наследник , се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници.

6. При липса на удостоверение за наследници на собственика на гроба, роднинска връзка се доказва с удостоверение за родствени връзки издадено от ЕСГРАОН по постоянен адрес.

 

 

За погребение на територията на София в ново гробно място са необходими следните документи:

1. Съобщение за смърт издадено от личния лекар на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Лична карта или паспорт на покойния.

3. Мобла до директора на „ОП ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“ за отпускане на ново гробно място.

В момента нови гробни места се предлагат само в гробищен парк Малашевци.

Центата за погребение се формира в зависимост от поръчаните траурни стоки и услуги.

Leave a Comment