Кремация

За да бъде извършена кремация са необходими следните документи:

1. Съобщение за смърт издадено от личния лекар на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Талон за кремация издаден от лекаря установил смъртта.

3. Лична карта или паспорт на покойния.

4. Декларация за кремация попълнена от най-близкия жив роднина по права линия.

5. Докумет удостоверяващ родсвената връзка /акт за брак, удостоверение за раждане, удостоверение за наследници, удостоверение за родствени връзки/.

 

 

За урнополагане са необходими следните документи:

1. Фактура или квитанция за платено гробно място/урнова ниша/ където ще се полага урната.

2. Удостоверение за наследници или удостоверение за родствени връзки.

3.Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където да бъде положена урната.

4. По желание на клиента урната може да се съхранява в дома.

5. При липса на гореизброените документи урната може да се съхранява в „София Крематориум“ АД за срок от 1 месец до набавяне на необходимите документи.

Центата за кремация се формира в зависимост от поръчаните траурни стоки и услуги.

Leave a Comment